Prezentacija tvrtke

Djelatnost tvrtke je građenje i sanacija objekata visokogradnje i niskogradnje. Trgovačko društvo Teh-gradnja d.o.o. osnovano je 1994. godine i 100% je u privatnom vlasništvu. Direktor i vlasnik tvrtke ilija beara, inženjer građevinarstva,  osnovao je tvrtku nakon 16 godina radnog iskustva u građevinskom poduzeću Industrogradnja na poslovima voditelja gradilišta te direktor građevinskog sektora za područje Kvarnera.  Stečeno iskustvo i znanje je iskoristio u poslovanju vlastite tvrtke.

TEH-GRADNJA tijekom protekle 23 godine, prema financijskim podacima na kraju svake poslovne godine, od osnutka konstantno bilježi stalan rast ukupnog prometa te broja zaposlenih. Pokazatelji koji su omogućili da se ostvare ovakovi rezultatati temelje se na iskazanoj dobiti, novoostvarenoj vrijednosti ukupnim prihodima i radnoj produktivnosti djelatnika tvrtke. Naročito smo zadovoljni ovim rezultatima u proteklom razdoblju jer je niz građevinskih tvrtki zbog lošeg stanja u gospodarstvu i pada investicija ostvarilo pad proizvodnje, a dio je  prestao poslovati.

Posjedujemo «licencu» Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za obavljanja djelatnosti građenja i to za izvođenje radova u skupini C građevina (čija ugovorena vrijednost nije veća od 6 mil.eura. Najčešće su to radovi na izgradnji i sanaciji stambenih i skladišno-poslovnih objekata, izgradnja urbanih vila, razne dogradnje, rekonstrukcije i adaptacije stambenih i poslovnih prostora.

Posjedujemo «licencu»/rješenje Ministarstva kulture kojom smo ovlašteni za izvođenje građevinsko obrtničkih radova na  nepokretnom kulturnom dobru, restauratorskih radova na štuko dekoraciji te radova na zaštiti i očuvanju nepokretnih kulturnih dobara. Ove radove izvodimo uz stalan konzervatorski nadzor nadležnih gradskih i državnih stručnih službi. Licencu  posjedujemo od 2003.godine.

TEH-GRADNJA u procesu građenja koristi usluge i drugih tvrtki dobavljača. To su dobavljači za nabavu materijala, robe i opreme, podizvoditelji za izvođenja dijela obrtničkih i instalaterskih radova, zatim tvrtke koje vrše usluge servisa vozila i strojeva, zbrinjavanja otpada, te vrše razne druge usluge. TEH-GRADNJA je postavila kriterij za nadzor i praćenje rada svih tvrtki dobavljača, a to su: kvaliteta, rok izvršenja i cijena. Temeljem ovih kriterija složena je Lista odobrenih dobavljača. Praćenje i ocjena rada svakog dobavljača vrši se na ovoj Listi. Krajem poslovne godine s Liste se brišu dobavljači koji nisu zadovoljili zadane kriterije, a uvode na Listu novi dobavljači koji su kvalitetom i cjenovno konkurentni dobavljačima s Liste te na taj način stiču uvjete za ugovaranje tijekom poslovne godine.

U cilju kvalitetnijeg pružanja usluge građenja, organiziranosti, te postizanja boljih poslovnih rezultata u ožujku 2007.godine tvrtka je uskladila sustav upravljanja kvalitetom prema normi EN ISO 9001. U ožujku 2012.godine uveden je i sustav upravljanja zaštitom okoliša prema normi ISO 14001:2004, a početkom 2017.godine tvrtka je certificirana i po normi BS OHSAS 18001 za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu.  

Jednom godišnje ovlaštena certifikacijska ustanova koja je izdala certifikate vrši kontrolni audit kojim se provjerava primjena normi i implementacija istih u sustav upravljanja. Audit započinje pregledom dokumentacije a potom pregledom lokacije uprave i jednog gradilišta na način da se utvrđuje da li je poslovanje  sukladno zahtjevima normi ISO 9001:2008, 14001:2004 i OHSAS 18001. Nakon svakog pregleda ovlašteni auditor kojeg imenuje certifikacijska tvrtka, izdaje izviješće. Ukoliko nije pronađena niti jedna nesukladnost izdani certifikat ostaje valjan slijedećih godinu dana, a ukoliko je pronađena nesukladnost potrebno je ponoviti audit nakon implementacije pronađenih nesukladnosti.  Kod uvođenja nove norme u sustav upravljanja tvrtke auditor obavlja certifikacijski audit, a certifikacijska tvrtka po preporuci auditora, ukoliko nije pronašao niti jednu nesukladnost, izdaje certifikat.  Sustav TEH-GRADNJE je u dobroj fazi implementacije i zadnjim auditom pri uvođenju norme BS OHSAS početkom 2017.godine, sustav je ocijenjen kao vrlo dobar zbog visoke motiviranosti poslovodstva i zaposlenika, velikog poslovnog iskustva, te rigorozne kontrole projekata kroz kontrolu upravljanja, zaštitu okoliša te zdravlja i sigurnosti na radu.

Sustav upravljanja kvalitetom i okolišem, zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu opisan je kroz Politiku upravljanja, Poslovnik upravljanja te kroz dokumentirane procedure i ostale prateće zapise.

Briga o zaštiti okoliša u TEH-GRADNJI se očituje u kontinuiranom unapređenju uvjeta za postupanje sa svim vrstama neopasnog i opasnog otpada, a navedeno se odnosi na uređenje svih prostora djelovanja tvrtke, ali i na sva poboljšanja koja su planirana vezano za uvjete za odvojeno sakupljanje svih vrsta otpada koje tvrtka proizvodi u okviru svoje redovne djelatnosti. Jedan od prioriteta tvrtke je također da svi zaposlenici sudjeluju u provođenju modela  prepoznavanja i dojave potencijalno opasnih situacija kako bi se smanjio rizik od mogućih ozljeda.

Osim ovih kontrolnih audita od strane certifikacijske tvrtke u TEH-GRADNJI  se provode i interni auditi koji su prepoznati kao dobar alat za poboljšanje rada sustava.

TEH-GRADNJA može vlastitim kapacitetima u vrlo kratkom roku organizirati gradilište i pristupiti izvođenju.

Tvrtka je dobro tehnički opremljena. Sav alat, građevinski strojevi, teretna motorna vozila, dizalice, kranove i sredstva koja se koriste pri realizaciji usluge građenja su u cijelosti vlasništvo tvrtke. 

Uprava tvrtke je stava da radnici daju život tvrtki. TEH-GRADNJA  raspolaže stručnim tehničkim kadrom koji je motiviran i profesionalan na poslu te sposobni voditi izgradnju i sanaciju složenih stambenih i poslovnih objekata visokogradnje i niskogradnje. Radnici svojim znanjem, vještinama, idejama, vizijama pokreću procese, nadziru njihovu provedbu i provode poboljšanja. Aktivnost ljudskih resursa proističe prvenstveno iz ugovornih obveza koje su radnici sklopili s tvrtkom.  Međutim, značajni dio aktivnosti vezan je i uz motivaciju za uspjeh u radu, stjecanje znanja i vještina, napredovanje u hijerarhiji, povećanje plaće. Tvrtka kroz obuku i kontinuirano učenje zaposlenika nastoji povećati resurse znanja.

Poslovodstvo tvrtke zadovoljno je brojem radnika koji su stručno osposobljeni za proizvodna zanimanja, te brojem tehničkog rukovodnog kadra koji kontinuirano prisustvuje seminarima i kojim usavršavaju i upotpunjuju svoja znanja iz struke. Svi zaposlenici stečena znanja primjenjuju u obavljanju radnih zadataka.

Dobro smo i informatički opremljeni. TEH-GRADNJA  posjeduje  razvijen ICT sustav sa funkcijama koje se mogu  ocijeniti kao napredne u odnosu na slične tvrtke. Sva administracijska  radna  mjesta  pokrivena  su  odgovarajućom  IT  opremom,  uspostavljena  je zadovoljavajuća brzina pristupa internetu, a osim toga tvrtka posjeduje i dodatne tehnologije kao što su praćenje motornih vozila GPS sustavom i Virtual Private Network za djelatnike koji sa vanjskih lokacija (gradilišta) trebaju pristupiti resursima tvrtke.  Svi zaposlenici, korisnici IT uređaja su informatički dovoljno obrazovani da mogu koristiti zaduženu informatičku opremu.

Većinu poslova TEH-GRADNJA realizira  sudjelovanjem u postupcima javne nabave, a to su najčešće postupci gdje su investitori Gradovi, Županije, javne ustanove, Ministarstva. S nekim od investitora, tvrtkama u privatnom vlasništvu, te fizičkim osobama, TEH-GRADNJA je prethodnih godina sklopila i više ugovora. Ovaj podatak govori da su prepoznali pouzdanog i kvalitetnog poslovnog partnera, što znači da su zadovoljni kvalitetom i solidnošću izvođenja.

Tvrtka je do sada izvodila radove iz područja djelatnosti samo na području Republike Hrvatske